Преминаване към дистанционно обучение


На основание заповед РД-11-20 / 28.10.2020 г. на Директора на ТУЕС, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., учениците и преподавателите на ТУЕС към ТУ-София преминават в отдалечена присъствена форма на обучение (дистанционно обучение).

За целта, всички ученици и преподаватели трябва да използват електронната платформа Google Classroom и Google Meet.

Часовете ще се провеждат съгласно седмичното разписание.